Login
Banner Image
basket waiting

Voorwaarden


 

Algemene Voorwaarden Cockx bvba (versie van 17 augustus  2018)

 

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

Maatschappelijke zetel en winkel:
Cockx bvba
Tildonksesteenweg 75
3020 Herent  
E-mailadres: webshop@cockx.be
Telefoonnummers: +32 16 22 81 71  -  +32 16 22 83 83
BTW-nummer: BE 0458.244.331
Ondernemingsnummer: 0458.244.331
RPR Leuven


Artikel 2: Toepasselijkheid

Cockx bvba (“Cockx”) biedt de bezoekers van haar website de mogelijkheid om de artikelen die Cockx via haar webwinkel (www.stempels.cockx.be) aanbiedt, online aan te kopen.
Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk aanbod van Cockx en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cockx en een bezoeker van de webwinkel (“Klant”).
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel (www.stempels.cockx.be) moet de Klant de Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van de Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De Voorwaarden zijn bovendien steeds beschikbaar via de website. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Cockx aanvaard zijn. Eventuele afwijkingen van de Voorwaarden zijn enkel geldig voor de bestelling waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod van Cockx bevat die informatie die de Klant in staat stelt om de rechten en verplichtingen te kennen die aan de aanvaarding van dat aanbod zijn verbonden.
Ondanks het feit dat de online catalogus en de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cockx niet. Cockx is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Cockx is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Cockx kan aan bepaalde aanbiedingen een beperkte geldigheidsduur of voorwaarden koppelen. In dat geval wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Cockx verzoekt de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst indien de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cockx. Cockx kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel.

Artikel 4: Prijs
De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn steeds exclusief BTW en alle andere taksen of belastingen die de Klant verplicht is te dragen. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod past Cockx de prijzen van de aangeboden artikelen niet aan, behoudens in geval van vergissingen of fouten (zie ook artikel 3) en in geval van veranderingen van BTW-tarieven. 
Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 5: Online aankopen

De Klant selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje. Men kan ook kiezen het artikel op te slaan om het later weer op te roepen. Wanneer de bestelling volledig is, gaat de Klant naar het winkelmandje waar een overzicht van de bestelling wordt getoond. De Klant kan hier ook het leveringsadres en factuuradres aanpassen. De Klant duidt vervolgens de verzendingsmethode aan, met een keuze tussen ofwel afhaling bij Cockx (steeds gratis) ofwel verzekerde verzending die door Bpost Taxipost wordt uitgevoerd. De leveringstermijn voor verzending met Bpost bedraagt drie werkdagen (met uitzondering van de artikelen die niet voorradig zijn).
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via overschrijving bij voorbetaling of via bankkaart (KLARNA).
Cockx is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een tekortkoming van de Klant met betrekking tot elke bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is. Dit kan bijvoorbeeld wanneer Cockx merkt dat een bestelling door een minderjarige is geplaatst.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Cockx streeft ernaar om de aangekochte artikelen, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk en binnen de drie werkdagen in België te leveren. Voor sommige artikelen geldt een langere leveringstermijn. De Klant zal hierover telefonisch of per mail verwittigd worden. De leveringstermijn van een bestelling van meerdere artikelen wordt bepaald door het artikel met de langste leveringstermijn. De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel indicatief. Tenzij anders overeengekomen, worden de artikelen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling en betaling.

“Afhalen in de winkel: gratis
Voor de artikelen die wel verzonden kunnen worden, bedragen de verzendingskosten voor België 7,38 Euro (inclusief BTW) voor een aankoopbedrag tussen 20 en 100 Euro (inclusief BTW). Vanaf 100 Euro is de levering gratis.”
De bestelling wordt aan huis geleverd door GLS. 

De Klant kan er ook voor kiezen om de aangekochte artikelen gratis af te halen bij Cockx (Cockx bvba, Tildonksesteenweg 75,  3020 Herent).
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk aan Cockx gemeld worden.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de artikelen fysisch in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder de opdracht heeft gekregen van de Klant om de artikelen te vervoeren en deze keuze niet door Cockx was geboden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Cockx. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cockx te wijzen, bv. aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een artikel dat de Klant op zodanige wijze heeft gebruikt dat het artikel zich niet meer in dezelfde staat bevindt als het in de winkel van Cockx wordt of zou worden aangeboden (en dat daardoor dus op een of andere manier in waarde is verminderd). Het herroepingsrecht is evenmin van toepassing op een artikel dat volgens specificaties van de Klant is vervaardigd of dat duidelijk voor een specifieke persoon of organisatie bestemd is (zoals onder meer  maatwerk, graveer- en drukwerk, stempels op naam, speciale aanmaak van producten op vraag van de Klant).

Artikel 9: Garantie

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Cockx raadt Klanten aan om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis werden afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Cockx, waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Cockx.
Indien een artikel niet conform is aan de geplaatste bestelling en gebreken of defecten vertoont, moet de Klant Cockx onmiddellijk na de vaststelling daarvan inlichten. Elk gebrek dient binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korte levensduur of op slijtageartikelen.
 
Artikel 10: Privacy
 

Jouw  privacy is belangrijk voor ons.
Wanneer jij beroep op ons doet en ons jouw  gegevens overmaakt, deelt jij ons immers persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw  gegevens.  In deze privacy verklaring lees jij hoe we dit doen.
De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.stempels.cockx.be beheerd door Cockx bvba, Tildonksesteenweg 75, 3020 Herent.
Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaardt jij onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer jij beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen:

• Je ip adres voor technisch beheer van onze site
• We verzamelen naam en contactgegevens: je adres en je mailadres.
• Je login als je gebruik maakt van onze webshops. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.
• Als je klant bij ons gaat worden verzamelen we ook alle administratieve gegevens van je bedrijf. (Naam, Adres en Ondernemingsnummer).

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om jou onze diensten te verlenen.

Waarvoor gebruiken we jouw  persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die jij ons meedeelt
• Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jouw afgesloten overeenkomst
• Om je te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om je(nieuws) berichten en promotionele berichten te verzenden
• Om onze werking en service te evalueren
• Om jouw  vragen te beantwoorden en met je te communiceren

Mogen we dat zo maar?

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op jouw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot jouw  persoonsgegevens?

We delen jouw  persoonsgegevens enkel met derden met jouw expliciete toestemming en indien het nodig is om je onze diensten te verlenen of als het wettelijk verplicht is.
We kunnen jouw  persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. (bv: Onze boekhouder of partijen die voor ons goederen leveren).
Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

We gaan niet met je data de boer op.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals jij ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.
Wij kunnen jouw  persoonsgegevens wel bekend maken:

• wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
• in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Als we er ooit mee ophouden.
Behouden we ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen.
Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om je onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt heus wel een vinger in de pap te brokken als het gaat om jouw informatie, kijk maar:
Je hebt recht op toegang en verbetering
Het recht op toegang en verbetering kan je, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per post naar Tildonksesteenweg 75, B-3020 Herent of per e-mail naar info@cockx.be.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jij ons gegeven hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen
Je kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, jouw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per post naar Cockx bvba Tildonksesteenweg 75 B-3020 Herent of per e-mail naar info@cockx.be.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van jouw  persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten
Wanneer jij wenst dat wij jouw  gegevens niet langer verwerken, kan jij jouw  toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per post naar Cockx bvba Tildonksesteenweg 75 B-3020 Herent.
Wanneer jij een vraag of klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan jij deze richten aan info@cockx.be Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.
Wanneer jij op een bepaald moment vindt dat een van je rechten niet werden gerespecteerd, kunt je daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn jouw  gegevens veilig bij ons?

Bij Cockx nemen we dataveiligheid HEEL ernstig. We willen het vertrouwen waardig zijn dat je in ons gesteld hebt en springen zeker niet lichtzinnig om met je data.
Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om jouw  persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Contact opnemen

Indien jij verdere vragen hebt over deze privacy verklaring, jouw  rechten wenst uit te oefenen, of de door jou verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:
Cockx bvba Tildonksesteenweg 75 B-3020 Herent of via info@cockx.be

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u die website raadpleegt. Cockx maakt gebruik van “third party cookies”, namelijk door middel van Google Analytics. Ook houden we je ip adres een tijdje bij voor technische redenen.
De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. De Klant kan dit bekomen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De Klant dient hierbij wel rekening te houden met het feit dat bepaalde grafische elementen dan niet correct kunnen verschijnen, dat de Klant bepaalde toepassingen niet zal kunnen gebruiken of dat bepaalde functies niet meer zullen werken.

Artikel 12: Intellectuele rechten

De webwinkel van Cockx (www.stempels.cockx.be) bevat elementen die op grond van intellectuele rechten bescherming genieten voor Cockx of andere rechthebbenden. Dit betreft o.a. de vorm en inhoud van de website, logo’s, merken, teksten, databanken, enz.
Het is niet toegestaan om van die elementen gebruik te maken, al dan niet in gewijzigde vorm, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cockx en/of de andere rechthebbenden.

Artikel 13: Aantasting geldigheid en niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen op geen enkele wijze aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Cockx om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid hebben onderhavige Voorwaarden voorrang.
Cockx kan deze Voorwaarden steeds wijzigen zonder nadere kennisgeving. Elke aankoop na zulke wijziging houdt de aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden in. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de Klant de Voorwaarden, dus ook gewijzigde, immers hoe dan ook uitdrukkelijk aanvaarden. Daarmee stemt hij dan in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. 

Artikel 15: Klachtenregeling - Geschillen

Klachten B2B inzake levering kunnen slechts in aanmerking genomen worden in geval van schriftelijk bezwaar binnen de vijf werkdagen na de levering en voor zover de goederen door de Klant niet op om het even welke manier in gebruik werden genomen. Eventuele andere klachten kunnen aan de klantendienst van Cockx gericht worden.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten die Cockx met de Klant afsluit, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Indien deze bepalingen voorzien dat een ander recht dan het Belgische recht van toepassing is, dan zal bij de interpretatie van deze Voorwaarden in de eerste plaats met de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming rekening gehouden worden. 

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.
 

Artikel 16: Klantendienst

De klantendienst van Cockx is bereikbaar op het telefoonnummer +32 16 22 81 71, via e-mail naar webshop@cockx.be of per post op het volgende adres Tildonksesteenweg,75, 3020 Herent.